Историјат

„Центар за развој и унапређење села“ Бања Лука је градска институција, основан Одлуком Скупштине Града Бања Лука 2003. године.

Правни је сљедбеник „Заједнице за развој и унапређење села“  Општине Бања Лука основане 1974.године и   „Општинског фонда за развој и унапређење села“ основаног 1991.године.

Одлуком из децембра 2007. године извршено је усклађивање пословања Центра са Законом о систему  јавних служби.

„Центар за развој и унапређење села“ Бања Лука је облик организације од посебног друштвеног  интереса, основан са циљем организовања  и унапређења пољопривредне производње, изградње и одржавања комуналне инфраструктуре и обављања других дјелатности од општег интереса за сеоско подручје Града Бања Лука.

Органи управљања  „Центра за развој и унапређење села“ су Управни одбор и Директор.Чланове Управног одбора именује и разрјешава Оснивач, на период од четири године.

Директора именује и разрјешава Оснивач,на период од четири године, уз предходно  проведен поступак јавне конкуренције.

Скраћени назив је „Центар за село“ Бања Лука