ЈАВНИ ПОЗИВ за ЛИЦИТАЦИЈУ за продају основних средстава која се налазе на РЕЦ „Мањача“

Centar

На основу Одлуке Управног одбора број 1166/19-O од 06.08.2019. године о продаји основних средстава која се налазе на РЕЦ „Мањача“, Комисија Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука за провођење процедуре продаје објављује

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
за продају основних средстава која се налазе на РЕЦ „Мањача“ – Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука

  1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

Центар за развој пољопривреде и села надметањем – лицитацијом путем затворених писаних понуда продаје сљедећа основна средства:

РЕД. БРОЈ ИНВ. БРОЈ НАЗИВ ОСНОВНОГ СРЕДСТВА  

СТАЊЕ

КОМ. ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ (КМ)
1. 0216 ЈЕДНОРЕДНИ СИП СИЛО КОМБАЈН 80 Б ИСПРАВАН 1 3000
2. 0218 ЈЕДНОРЕДНИ СИП СИЛО КОМБАЈН 80 Д ИСПРАВАН 1 3000
3. 0846 ТИФОН 901 400 СА КОЛИЦИМА И ТОПОМ У ДОБРОМ СТАЊУ 1 6000
4. 0186 РИКО ЗАДЊИ ТРАКТОРСКИ УТОВАРИВАЧ 2005 год. ИСПРАВАН 1 350
5. 0144 ЕУРО СИЛОС 8,5 (т) 2005 год. У ДОБРОМ СТАЊУ 1 2000
6. 0176 СУШАРА ЗА ДУВАН 20м3 НЕИСПРАВАН МОТОР 1 500
7. 1604 ЕЛЕВАТОР ЗА СИЈЕНО ИСПРАВАН 1 300
8. 0875 ЗАПРЕЖНА КОЛА ИСПРАВАН 1 100
9. 13921 ДВОРЕДНА АУТОМАТСКА САДИЛИЦА КРОМПИРА ИСПРАВАН 1 400
10. 13409 ЗАГРТАЧ КРОМПИРА ИСПРАВАН 1 150
11. 0228/1 СИП РОТО 165 РОТАЦИОНА КОСА (РАСХОДОВАНА) РАСХОДОВАН ЗА ДИЈЕЛОВЕ 1 200
12. ЧЕТВОРОРЕДНИ АДАПТЕР ЗА КУКУРУЗ КЛАС ИСПРАВАН У ДОБРОМ СТАЊУ 1 3000
13. ПУ 220 КЛАС АДАПТЕР ЗА СИЛИРАЊЕ ТРАВЕ ИСПРАВАН У ОДЛИЧНОМ СТАЊУ 1 5000
14. МЛИН КАМЕНИ СА МОНОФАЗНИМ МОТОРОМ (КОСТАЈНИЦА) ИСПРАВАН 1 200

 

  1. ПРАВО УЧЕШЋА

2.1. Право учешћа у поступку јавног надметања – лицитације, системом затворених понуда, имају сва правна и физичка лица која прије утврђеног рока за лицитацију доставе понуду која не може бити нижа од почетне цијене наведене у члану 1.

 

  1. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

3.1. Основна средства из члана један се могу прегледати на РЕЦ „Мањача“ – Центар за развој пољопривреде и села, у период од 07.08.2019. год. до 27.08.2019. године, радним данима у времену од 08,00 до 14,00 сати, уз претходну телефонску најаву контакт особи.

3.2. Контакт особа је Веско Топић, дипл. инж. пољопривреде, телефон: 066/366-248.

3.3. Основна средства се продају у виђеном стању и накнадне рекламације се не уважавају.

3.4. Понуде на попуњеном обрасцу из овог огласа, у затвореној коверти са назнаком:

3.4.1. „Понуда за Јавну лицитацију (назив основног средства) под редним бројем (_),– НЕ ОТВАРАЈ“

примају се на протоколу Центра за развој пољопривреде и села Бања Лука, ул. Војводе Момчила 10-12-16, до  27.08.2019. године до 12,00 сати.

3.4.2. Заинтересована правна и физичка лица могу доставити понуду за једно или више основних средстава с тим да за свако појединачно основно средство достављају одвојено понуду у коверти. У једној коверти дозвољено је доставити понуду само за једно основно средство.

3.5. Све понуде које пристигну послије назначеног рока, без обзира када су послане, неће бити узете у разматрање.

3.6. Јавно отварање понуда уз присуство заинтересованих физичких лица и овлаштених представника правних лица која доставе понуде, одржаће се дана 27.08.2019. године у 12,30 сати, у Центру за развој пољопривреде и села Бања Лука, ул. Војводе Момчила 10-12-16.

3.7. Понуде испод почетне цијене, понуде које не садрже све потребне податке (име и презиме физичког лица/назив правног лица, адреса, контакт телефон и сл.) и понуде које не испуњавају формалне услове неће бити узете у разматрање.

3.8. Критерији за вредновање понуда је највиша понуђена цијена за свако појединачно основно средство, а у случају да су прворангиране двије или више понуда, идентичне, тј. имају у потпуности исту понуђену цијену, предност се даје понуђачу који је раније предао понуду.

  1. ОБАВЕЗЕ КУПЦА

4.1. Купац који је понудио највишу понуђену цијену дужан је да за купљено основно средство уплати пуни износ купопродајне цијене у року од 5 (пет) дана од дана потписивања уговора. Сви трошкови који прате куповину укључујући преузимање основних средстава  као и пореске и друге обавезе, су обавеза купца.

4.2. Основна средства се преузимају у виђеном стању, по уплати уговорене цијене.

4.3. Ако Купац одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена, или уколико након закључења уговора купац одустане од његове реализације, обавезује се уплатити пенале у износу од 50% од почетне цијене за коју је доставио пунуду, а Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука задржава право додијелити уговор првом сљедећем понуђачу са листе успјешних понуђача.

  1. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

5.1. Да би лицитација била успјешна мора бити достављена најмање једна валидна понуда.

5.2. Текст ове лицитације биће објављен у дневним новинама „Глас Српске“ и на wеб страници Центар за развој пољопривреде и села Бања Лука: www.crusbl.org

НАПОМЕНА: Образац за цијену понуде може се преузети на сајту www.crusbl.org. Није обавезно понуду доставити на обрасцу Центра за развој пољопривреде и села али је обавезно да понуда садржи све потребне елементе, да је читко написана или електронски попуњена како би се недвосмислено могло утврдити на које основно средство се понуда односи и који је износ цијене понуде у КМ.

 

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

Александра Прерад, дипл. правник

 

ПРИЛОГ:

Јавни позив лицитација

Образац за понуду

Maybe women can not attain an ejaculation, which will be not pretty cheapest viagra online But perhaps you have actually believed that how did Blue Pill get its much publicized title --VIAGRA? The brainchild buy viagra now One about when youre bored of the more interesting issues purchase viagra Erectile Dysfunction, or impotence as its colloquially cheapest viagra generic But before going into particulars of the normal treatment possibilities for impotency, lets see exactly what the genuine Viagra does. cheap price viagra How to Battle Erectile Dysfunction Normally to Experience Penile Tumescence Again Natural Viagra is an inexpensive and viagra online 200mg Orlistat, Xenical brand name, belongs to lipase inhibitors team buy viagra cialis According to research presented recently about one-third of the 631 participants who viagra cheap online o Average duration of hard-on having a placebo and 20 minutes of cheap viagra 25mg Impotency when prostate cancer treatment is concerning the most common viagra buy cheap