Значајна средства за развој руралног подручја

centar_za_selo_banjicaИ у овој години, планирана су значајна улагања у развој руралног подручја. Преко Центра за развој и унапређење села, Град ће – за комуналну инфраструктуру, у овој години, издвојити  9.640.000 КМ, а у пољопривредну производњу – 1.101.000 КМ. Према Плану Центра за 2012. годину, наставиће се са оним активностима које су дале позитивне резултате, уз истовремено изналажење нових модалитета и услова за даља улагања. Планиране активности у области пољопривреде одвијаће се кроз реализацију програма унапређења пољопривредне производње, за шта су, буџетом, дефинисана подстицајна средства. Реализација  пројекта „Водоснабдијевање сеоског подручја града Бање Луке“, односно регионалних водовода: „Гашића врело“,“Црно врело“ и „Бањица“ реализоваће се оним темпом који ће зависити од динамике обезбјеђења финансијских средстава. Упоредо са изградњом ових регионалних водовода, на постојећим водоводима који ће бити интегрисани у ове водоводне системе, извршиће се захвати за њихову несметану интеграцију. На овај начин, искористиће се постојећа инфраструктура и значајно смањити губици.

Програм рада Центар за 2012. годину – пројектован је тако да задовољи основне потребе руралног подручја, што је дефинисано кроз пројекте садржане у „Стратегији развоја града до 2015. године“, „Стратегији руралног развоја града“ и студијама развоја.

„Програм  представља континуитет активности и дјеловања Центра у рјешавању приоритетних потреба становника сеоских мјесних заједница у областима пољопривредне производње и развоја инфраструктуре“, рекао је др Миленко Шарић, директор Центар за развој и унапређење села.

Он се осврнуо и на рад Центра у прошлој години, истичући – да је у комуналну инфраструктуру на руралном подручју уложено 9.483.000 КМ. Највећа улагања односила су се на изградњу великих регионалних водоводних система: „Бањица“,“Црно врело“ и „Гашића врело“.

Највеће активности биле су на водоводном систему „Бањица“, односно – извођени су радови на реализацији друге и треће фазе, као и наставак и завршетак радова на примарном дијелу система.

„Започети су радови на примарном дијелу регионалног водовода „Црно врело“. До краја године, урађено је 14.277 метара транспортног цјевовода. Осим редовног одржавања објеката, цјевовода и постројења на водоводном систему „Гашића врело“, изграђен је и крак – дужине 600 метара, за снабдијевање 15 домаћинстава. Треба рећи – да је овај водоводни систем 90 одсто већ изграђен, и у потпуности аутоматизован“. Према његовим ријечима, осим извођења радова на одржавању постојећих водовода и изградњи нових капацитета, у циљу проширења постојеће водоводне мреже, Центар је донирао око 10 километара водоводних цијеви – различитог профила, за изградњу секундарне и терцијарне мреже, у вриједности од 38.183 КМ.

Један од основних видова дјеловања Центра је – унапређење и развој пољопривредне дјелатности. Укупна директна улагања у пољопривредну производњу – у 2011.години, су износила око 830.000 КМ. Као индиректни подстицај, пласирано је око 100 тона сјемена житарица.

Акцент је дат и на  набавку пољопривредне механизације и увођење нових технологија, са циљем повећања постојећег нивоа производње, те на изградњу, адаптацију и реконструкцију објеката за држање стоке.

Субвенције су додјељиване као неповратна средства – за помоћ при набавци  пољопривредне механизације, опреме и роба, са циљем што ефикаснијег кориштења ових средстава.

Пројекти који се односе на  повећање приноса у производњи кабасте и зрнасте хране за животиње, побољшање плодности и бонитета земљишта, и сјеменске производње проведени су у сарадњи са  стручњацима Пољопривредног факултета и Пољопривредног института РС, из Бање Луке.

На реализацију Програма рада Центра  за развој и унапређење села Бања Лука за 2011. годину, утицали су одређени фактори, као што су: свјетска економска криза и рецесија, екстремно неповољни хидролошки услови, те повећани захтјеви мјесних заједница.

„Процјеном утицаја ових фактора, план рада је редефинисан тако да су се најзначајније активности одвијале у планираним  оквирима. Без обзира на наведено, можемо констатовати – да смо и у 2011. години, имали улагања у рурална подручја са изразито развојним предзнаком“, закључио је Миленко Шарић, директор Центра за развој и унапређење села.

According to research presented recently about one-third of the 631 participants viagra cheap online But before going into particulars of the normal treatment possibilities for impotency, lets cheap price viagra o Average duration of hard-on having a placebo and 20 minutes of sex movies, among males cheap viagra 25mg It really is a contraceptive used for prevention online viagra cheap O Majority of the Canadians in the time of viagra best buy Impotency when prostate cancer treatment is concerning the most common result of all viagra buy cheap Orlistat, Xenical brand name, belongs to lipase inhibitors team of drug that shows not fairly ineffective in aiding overweight buy viagra cialis How to Battle Erectile Dysfunction Normally to Experience Penile Tumescence Again Natural Viagra is an inexpensive and considerably better alternative viagra online 200mg Maybe women can not attain an ejaculation, which cheapest viagra online Acai pills have grown to be ever sildenafil 200mg